Informatika 6

Úvodná hodina

Poučenie o bezpečnosti

História počítačov

Údaje v štruktúrach

Operačný systém

Práca v operačnom systéme

Informačná spoločnosť

Informačné technológie okolo nás

Grafika

Práca v grafickom editore

Súbory a priečinky

Práca s priečinkami a súbormi

Email

Práca s emailom

Textový editor

Práca v textovom editore

Prezentácie

Vytváranie prezentácií

legálnosť používania softvéru

Informačná spoločnosť

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie informácií

komunikácia

Nástroje na komunikáciu

Algoritmizácia

Riešenie problémov

Programovanie

Tvorba programu

Zvuky

Práca so zvukmi

Tabuľky

Údaje v tabuľkách

Informačná spoločnosť

Bezpečnosť a riziká

Počítačová sieť

Práca v lokálnej sieti

Bezpečnosť a riziká

Na internete a soc. sieťach

VÍRUSY

Hrozby pre počítač

Kódovanie informácií

Práca s informáciami

Internet

Ako funguje internet